Predstavitev društva

logo

Naslov:
Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja
Kardeljeva ploščad 16, 1000- Ljubljana
E-naslov: em
Matična številka: 4005988
Davčna številka: 91878632, izdal Davčni urad Kranj
Transakcijski račun: SI56 9067 2000 0537 441, odprt pri Poštni banki Slovenije

SDTE - Society for the Development of Technology Education (in English)

V ospredju

Naslednja Mednarodna poletna šola robotike in elektronike bo od od 23. 6. do 29. 6. 2013 v Rabcu, turistično naselje GIRANDELLA, Hrvaška, skupaj z udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Romunija in Turčije. Potekala bo v okviru EU programa vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci, projekt InFiRo v sodelovanju z Zvezo za tehniško kulturo Slovenije. Več...

V poglavju Pobude smo objavili zbornik s posveta Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) o poučevanju tehnike. Udeleženci smo pripravili tudi sklepe posveta. Pobudo za posvet je dala SAZU na osnovi dokuments DRTI Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšav.

Pripravili smo angleško stran predstavitve DRTI, SDTE - Society for the Development of Technology Education.

V poglavju Novice objavljamo pregled dejavnosti DRTI.

Ustanovitev

Pobuda za ustanovitev je prišla s strani članov Katedre za tehniko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pobudi se je pridružilo 30 ustanovnih članov. Ustanovni člani kot fizične osebe so učitelji na osnovnih, srednjih, višjih šolah in fakultetah kot tudi zaposleni v gospodarstvu. Edina pravna oseba ustanoviteljica DRTI je Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Društvo se je formalno ustanovilo konec leta 2008.

Cilji in naloge

Namen društva je povezovati in združevati osebe, ki delujejo na področju tehniškega in naravoslovnega izobraževanja, imajo interes za razvoj tega izobraževanja ali želijo kot posamezniki izboljšati svoje naravoslovno-tehniško znanje.
Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Med pridobitno dejavnost spadajo tiste dejavnosti društva, ki lahko pomembno prispevajo k ciljem in nalogam društva a jih ni mogoče izvajati na nepridobiten način.

Cilji društva so:

  • izboljšati položaj učiteljev tehniških in naravoslovnih vsebin na vseh nivojih izobraževanja,
  • prispevati k vplivu in ugledu tehniških in naravoslovnih kadrov v družbi,
  • razvijati kvaliteto tehniškega izobraževanja na vseh nivojih.

Natančnejša opredelitev ciljev in nalog društev je zapisana v Statutu društva, poglejte tudi poglavje Dejavnost.

Akti

Ustanovni člani so na ustanovnem zboru 10. 12. 2008 sprejeli Statut društva, kar je razvidno iz zapisnika.
Na prvem občnem zboru, ki bo jeseni 2009, bosta obravnavana tudi:

Organi društva

Na ustanovnem zboru so bili do prvega občnega zbora imenovani naslednji čalni organov društva:

Upravni odbor: predsednik dr. Slavko Kocijančič, tajnik mag. Stanislav Avsec, blagajnik David Rihtaršič, člana Tomaž Kušar in dr. Boštjan Murovec.

Nadzorni odbor: predsednik Franc Vrbančič, člana dr. Boris Aberšek in Jurij Mikeln

Disciplinska komisija: predsednik dr. Amand Papotnik, člana dr. Janez Jamšek in Tomaž Kušar