Predstavitev društva

logo

Naslov:
Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja
Kardeljeva ploščad 16, 1000- Ljubljana
E-naslov: em
Matična številka: 4005988
Davčna številka: 91878632, izdal Davčni urad Kranj
Transakcijski račun: TRR SI56 0430 2000 2971 385 (NOVA KBM d.d.) Novo!

SDTE - Society for the Development of Technology Education (in English)

V ospredju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

je objavilo Predlog novele Zakona o osnovni šoli. Tam je tudi povezava na predlagane spremembe. Kar je za nas najbolj sporno je, da Ministrstvo predlaga ukinitev enega od sedaj dveh obveznih izbirnih predmetov v zadnjem triletju in ga zamenjati z drugim obveznim tujim jezikom. To je prav nasprotno temu, kar si DRTI prizadeva že od ustanovitve leta 2008, namjreč, ponovna vrnitev tehnike v zaključni razred OŠ. Z ukinitvijo enega od izbirnih predmetov bodo posledično še zmanjšali delež tehnike in računalništva v OŠ.

Ker objava predlaganih sprememb dopušča možnost oddaje komentarja do 30. 6., smo pripravili osnutek odgovora na dve predlagani spremembi. Z njim želimo angažirati širši strokovno, politično in drugo zainteresirano javnost, da podpre naš predlog. Izhodišče predloga je, da namesto drugega tujega jezika umestimo v program OŠ od 7-9 razreda po eno uro obveznih vsebin s področja tehnike in računalništva. O konkretnih vsebinah in predvsem želenih kompetencah bi se dogovorili v sodelovanju s strokovnjaki s tehniškega področja, gospodarstvom in pristojnim ministrstvom.

Vabimo vas, da si preberete predlagani Osnutek odgovora, ki ga želimo dopolniti, k soglasju pritegniti čimveč deležnikov, sklicati tiskovno konferenco in nazadnje poslati "komentar" Ministrstvu.

 

Občni zbor društva 9.12. 2016

smo začeli s posvetom o problematiki tehniškega izobraževanja

Posvet je bil odprt tudi za nečlane in je bil osredotočen na dve točki.

  1. Predstavitev in obravnava dokumenta
    "VLOGA IN POMEN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA V OŠ: KDO BO POUČEVAL TEHNIKO LETA 2020?"
    Publikacija je izšla februarja 2017

  2. Zasnova predmeta TIT v 9. razredu - za primer, da bi dosegli ponovno uvedbo predmeta v zaključnem (9.) razredu osnovne šole.

Več o občnem zboru je razvidno iz zapisnika.

Ustanovitev

Pobuda za ustanovitev je prišla s strani članov Katedre za tehniko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pobudi se je pridružilo 30 ustanovnih članov. Ustanovni člani kot fizične osebe so učitelji na osnovnih, srednjih, višjih šolah in fakultetah kot tudi zaposleni v gospodarstvu. Edina pravna oseba ustanoviteljica DRTI je Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Društvo se je formalno ustanovilo konec leta 2008.

Cilji in naloge

Namen društva je povezovati in združevati osebe, ki delujejo na področju tehniškega in naravoslovnega izobraževanja, imajo interes za razvoj tega izobraževanja ali želijo kot posamezniki izboljšati svoje naravoslovno-tehniško znanje.
Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Med pridobitno dejavnost spadajo tiste dejavnosti društva, ki lahko pomembno prispevajo k ciljem in nalogam društva a jih ni mogoče izvajati na nepridobiten način.

Cilji društva so:

  • izboljšati položaj učiteljev tehniških in naravoslovnih vsebin na vseh nivojih izobraževanja,
  • prispevati k vplivu in ugledu tehniških in naravoslovnih kadrov v družbi,
  • razvijati kvaliteto tehniškega izobraževanja na vseh nivojih.

Natančnejša opredelitev ciljev in nalog društev je zapisana v Statutu društva, poglejte tudi poglavje Dejavnost.

Akti

Ustanovni člani so na ustanovnem zboru 10. 12. 2008 sprejeli Statut društva, kar je razvidno iz zapisnika.
Na prvem občnem zboru, ki bo jeseni 2009, bosta obravnavana tudi:

Organi društva

Na občnem zboru 9.12. 2016 so bili imenovani naslednji člani organov društva:

Upravni odbor: predsednik dr. Slavko Kocijančič, tajnik dr. Mateja Ploj Virtič, blagajnik David Rihtaršič, člana Andrej Šafhalter in Samo Lipovnik.

Nadzorni odbor:predsednik Franc Vrbančič, člana dr. Boris Aberšek in Gorazd Šantej.

Disciplinska komisija: predsednik dr. Amand Papotnik, člana dr. Janez Jamšek in Tomaž Kušar.